Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika

 

   
 

 

 

 

       

     

O szkole

 

Nasza szkoła znajduje się w miejscowości leżącej nad Dunajcem. Powstała prawdopodobnie w roku 1875, zatem ma długą historię...

 

CZYTAJ DALEJ

 

 

 

   

       

                    

    

   
 

Na podstawie informacji MEN

/Projekt Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna”/

 dyrektor Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach informuje,

że dofinansowanie zakupu podręczników

przysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

 
  >>> uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)  czyli 504 zł netto.  
  >>> uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie.  
  >>> uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.  
  >>> uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów.  
 

Realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012r.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej:  do kwoty 180 zł

 - dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej:  do kwoty 210 zł

Wzory wniosków o dofinansowanie dla uczniów wraz z objaśnieniami będą dostępne w szkole po ukazaniu się właściwego rozporządzenia MEN i zarządzenia Wójta.

 
 
 

Trwają zapisy

do oddziału zerowego i klasy pierwszej

na rok szkolny 2012/2013

 

OFERUJEMY:

 

zaangażowaną i doskonale wykształconą kadrę,

 
 

indywidualne podejście do ucznia,

 
 

zajęcia logopedyczne,

 
 

koła zainteresowań  (artystyczne, przyrodnicze, matematyczne, sportowe),

 
 

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

 
 

zajęcia przygotowujące do sprawdzaniu  w klasie VI,

 
 

zajęcia świetlicowe,

 
 

doskonałe warunki lokalowe: sala gimnastyczna, tęczowa świetlica, przestronne sale,

 
 

naukę na jedną zmianę,

 
 

bezpłatny basen w klasach 4-6,

 
 

stawiamy na nowoczesność – systematyczna rozbudowa bazy multimedialnej!

 
 

bezpieczeństwo w niewielkiej szkole

 

STAWIAMY NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA

JESTEŚMY OTWARCI NA PROPOZYCJE RODZICÓW!

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 730-1330

 

WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU

14 6797258

14 6575035