Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika

 

   
 

 

 

 

   

 

     

O szkole

 

Nasza szkoła znajduje się w miejscowości leżącej nad Dunajcem. Powstała prawdopodobnie w roku 1875, zatem ma długą historię...

 

CZYTAJ DALEJ

 

 

 

   

       

                    

    

   

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania ogólnowychowawcze: 

1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego ( wspólnie z wychowawcą klasy ),

3. Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka,

4. Monitorowanie i ewaluacja skuteczności systemu wychowawczego szkoły określonego w szkolnym programie wychowawczym,

5. Pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:

●    udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom    realizującym indywidualny program lub tok nauczania,

●     koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej,

●     prowadzenia godzin z wychowawcą.        

 Opieka psychologiczno – pedagogiczna:  

 1. Udzielanie pomocy wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:

●          rozpoznania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,

●         określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

2. Uczestniczenie w spotkaniach zespołów wychowawców ( grup wsparcia ), w celu wymiany doświadczeń i wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych,

3. Współorganizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów i pracownikami poradni psychologiczno -pedagogicznej,

4. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Profilaktyka wychowawcza: 

1.Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz sposobów spędzania przez nich wolnego czasu

2.Współdziałanie z wychowawcami, rodzicami, pielęgniarką szkolną i organizacjami oraz instytucjami do tego powołanymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom,

3.Otaczanie indywidualną opieką uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym przez: 

●     prowadzenie rozmów i zajęć o charakterze terapeutycznym, eliminujących skrajne formy niedostosowania,

●    pedagogizację rodziców ( prowadzenie pogadanek i rozmów indywidualnych mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu praw rozwoju i potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży , pedagogiki wychowawczej oraz orientacji zawodowej),

●    prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych pojawiających się w relacjach między różnymi podmiotami tworzącymi środowisko wychowawcze szkoły ( nauczycielami, uczniami, rodzicami, dyrekcją szkoły ). 

Wymienione zadania pedagog realizuje: 

●    w ramach współpracy z nauczycielami, rodzicami ( prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły , instytucjami pozaszkolnymi

●  w ramach współpracy z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.