Pedagog

Pedagog

mgr Aneta Płaczek
Godziny pracy:
Pon. od 11:30 do 12:30
Wt. od 9:00 do 9:45
Śr. od 9:45 do 12:30
Czw. od 9:45 do 10:30
Pt. od 9:00 do 9:45

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom jest:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych (form i metod pracy) do indywidualnych potrzeb uczniów,

 • dostosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i kryteriów oceniania uczniów,

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności :

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych (form i metod pracy) do indywidualnych potrzeb uczniów,

 • dostosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i kryteriów oceniania uczniów,

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,

 • zajęcia rewalidacyjne,

 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia,

 • porady, konsultacje dla uczniów i rodziców uczniów,

 • warsztaty i szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;

 • ze sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Planowanie i udzielanie pomocy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy lub innej osoby lub instytucji działających na rzecz rodziny i dzieci.

Planowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do nauczycieli ucznia i specjalistów. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi, oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także podczas dodatkowych zajęć grupowych i indywidualnych.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

W Szkole Podstawowej w Mikołajowicach pomoc psychologiczno – pedagogiczna może mieć poniższe formy:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych (form i metod pracy) do indywidualnych potrzeb uczniów,

 • dostosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i kryteriów oceniania uczniów,

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,

 • zajęcia rewalidacyjne,

 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia,

 • porady, konsultacje dla uczniów i rodziców uczniów,

 • warsztaty i szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Skip to content