RODO


Informacja ogólna o ochronie danych osobowych
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach reprezentowana przez dyrektora. Siedziba i dane kontaktowe: Mikołajowice 168, 33-121 Bogumiłowice, tel. 14 679 72 58, email: spmikolajowice@wierzchoslawice.pl
 • 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Piotrem Chłoniem – Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@interia.eu lub listownie pod adresem administratora.
 • 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • a) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zwanej dalej prawo oświatowe,
 • b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników a także ochrony mienia szkoły na podstawie art.108a Prawo oświatowe oraz art.222 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. e) RODO,
 • c) w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 • d) w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • e) w celu wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście lub do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
 • f) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO) na  podstawie art. 149 – 151 ustawy prawo oświatowe,
 • g) w celu zapewnienia podczas pobytu dziecka w placówce odpowiedniej opieki na podstawie art. 9 ust.2 lit. g) RODO w związku z art. 155 ustawy prawo oświatowe,
 • h) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO np. upoważnienia do odbioru dzieci czy w przypadku żywienia uczniów
 • 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a odbiorcą danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, z którymi mamy zawarte umowy, np. na usługę w zakresie obsługi informatycznej, serwisowej, kadrowej, księgowej, ubezpieczeniowej, ochrony danych, BHP oraz firmie Vulcan.
 • 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a także przez okres ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych a szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz  sprzeciwu na zasadach i przypadkach przewidzianych w przepisach RODO (w szczególności art.15-21 RODO).
 • 7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne i nie poniosą Państwo konsekwencji nie wyrażenia zgody.
 • 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO lub art. 9 ust.2 lit. a) RODO), zgodę można w dowolnym momencie cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Skip to content