Realizacja zadań grantowych w klasie I i II
Małopolski Grant nr 3 realizowany w klasach I i II

Nasza szkoła bierze udział w programie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów. Realizacja zadania grantowego polega na prowadzeniu w klasach I i II zajęć rozwijających uzdolnienia i kreatywność dzieci. Uczniowie zostali zrekrutowani do powyższych zajęć po zasięgnięciu opinii wychowawców klas.
About the Author

You may also like these

Skip to content