Zadania Pedagoga

Zadania ogólnowychowawcze:

 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego ( wspólnie z wychowawcą klasy ),
 3. Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka,
 4. Monitorowanie i ewaluacja skuteczności systemu wychowawczego szkoły określonego w szkolnym programie wychowawczym,
 5. Pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:
  • udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom    realizującym indywidualny program lub tok nauczania,
  • koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej,
  • prowadzenia godzin z wychowawcą. 

Opieka psychologiczno – pedagogiczna:

 1. Udzielanie pomocy wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:
  • rozpoznania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 2. Uczestniczenie w spotkaniach zespołów wychowawców ( grup wsparcia ), w celu wymiany doświadczeń i wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych,
 3. Współorganizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów i pracownikami poradni psychologiczno -pedagogicznej,
 4. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Profilaktyka wychowawcza:

 1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz sposobów spędzania przez nich wolnego czasu,
 2. Współdziałanie z wychowawcami, rodzicami, pielęgniarką szkolną i organizacjami oraz instytucjami do tego powołanymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
 3. Otaczanie indywidualną opieką uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym przez: 
  • prowadzenie rozmów i zajęć o charakterze terapeutycznym, eliminujących skrajne formy niedostosowania,
  • pedagogizację rodziców ( prowadzenie pogadanek i rozmów indywidualnych mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu praw rozwoju i potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży , pedagogiki wychowawczej oraz orientacji zawodowej),
  • prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych pojawiających się w relacjach między różnymi podmiotami tworzącymi środowisko wychowawcze szkoły ( nauczycielami, uczniami, rodzicami, dyrekcją szkoły ).

Wymienione zadanie pedagog realizuje:

 1. w ramach współpracy z nauczycielami, rodzicami ( prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły , instytucjami pozaszkolnymi,
 2. w ramach współpracy z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. 


Skip to content